Vedtægter


§1. Navn og hjemsted:

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er FC HELSINGØR FODBOLDFANS.


Adressen er: Foreningen er beliggende i Helsingør kommune.


§2. Klubbens formål:

At støtte fodboldklubben FC Helsingør og dens hold, - samt skabe rammer for et sammenhold og en række oplevelser blandt tilhængerne af FC Helsingør.


At udbrede kendskabet til FC Helsingør. Dette gøres igennem arrangementer som f.eks. fodboldkampe, udebane ture, spillermøder, medlemsaftner og fester og arrangementer bade for børn og voksne.


§3. Medlemmer:

Alle kan blive medlem af Fanklubben. Bestyrelsen i FC Helsingør fodboldfans kan nægte en ansøger optagelse i fanklubben, hvis den har bestemt grund til at formode, at ansøgeren vii modarbejde klubbens formal.


§4. Medlemskort:

Medlemmerne modtager som kvittering for betaIt kontingent et medlemskort. Kortet skaI forvises på forlangende og giver adgang til fanklubben og dennes arrangement.


§5. Klubbens drift og kontingent:

Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud. Klubbens drift finansieres af medlemmernes kontingent samt evt. andre indtcegter.


§6. Klubbens ledelse:

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen .


§7  Generalforsamlingen:

Ordinær generalforsamling afholdes i Helsingør kommune og indkaldes af bestyrelsen med 3 uger varsel ved bekendtgørelse på hjemmeside og via siden FC Helsingør fodboldfans pa Facebook, samt via mail til medlemmerne og i Helsingør Dagblad.


Ordinær generalforsamling afholdes første onsdag i februar.


Forslag, der ønskes behandlet pa generalforsamlingen, ska I være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.


Kun medlemmer der har vceret medlem i mindst 3 maneder har stemmeret pa generalforsamlingen.


§8. Dagsorden for ordinær generalforsamling:

Dagsorden skaI mindst omfatte følgende  punkter:

1.  valg af dirigent og referent.

2.Bestyrelsens beretning og klubbens virksomhed i det forløbende år.

3.Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5.Behandling af indkommende forslag.

6.Valg

7.Eventuelt.


§9. Beslutningsdygtighed:

Generalforsamlingens beslutningsdygtighed på generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, træffes beslutninger ved simpelt stemmeflertal.Ændringer og tilføjelser kræver dog 2/3 af de Stemmer er for forslaget. Stemmeret kan kun udøves, såfremt man personligt møder op.


§10. Ekstraordimer generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling ska I afholdes, når et flertal i bestyrelsen begærer en sådan,- eller når mindst 1/3 af medlemmerne kræver det gennem personlig underskrift . Begæringen skaI afgives skriftligt og skaI indeholde angivelse af dagsorden, som (ønskes behandlet pa generalforsamlingen.


lndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 7 dages varsel. lndkaldelsen skaI ske via de omtalte kanaler i §7.


§11. Bestyrelsens sammensætning, opgaver og virke.

Klubben ledes af en bestyrelse pa 7 medlemmer. Uden for den egentlige bestyrelse vælges:


2 bestyrelsessuppleanter som indkaldes ved afbud fra de egentlige bestyrelsesmedlemmer, samt hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide.


1 revisor, som efterser og reviderer regnskab og 1 revisor suppleant.


De enkelte bestyrelsesmedlemmer samt de 2 revisorer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.


Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen, indtræder en suppleant i bestyrelsen, udløber mandatet ved førstkommende ordinær generalforsamling.


Bestyrelsen konstituerer sig pa første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Alle i bestyrelsen skal være fyldt 18 år.


Alle der vælges til bestyrelsen skaI give tilladelse til der kan indhentes en straffeattest, samt en børneattest. Pa hver ordinær generalforsamling er bestyrelsen på valg som følger:

Ulige ar: Formand, samt 2 menige medlemmer.


Lige år: Næstformanden, kasserer, samt 2 menige medlemmer.


Hvert år: 1 intern revisor, reviser suppleant og 2 bestyrelse suppleanter .

Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser og er foreningens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 6 gange årligt.


Udtaler et bestyrelsesmedlem sig til pressen eller tager kontakt til sponsorer uden formandens viden, skaI bestyrelsesmedlemmet  straks tage kontakt til formanden.


§12. Protokol:

Protokol ved bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger skal der af sekretæren udarbejdes en protokol (referat), som for generalforsamlingens vedkommende underskrives af dirigenten og for bestyrelsesmødernes vedkommende af bestyrelsesmedlemmerne.


Foreningens medlemmer skal løbende informeres om bestyrelsens beslutninger.


§13. Regnskab:

Kassereren og sekretæren skal af bestyrelsens vegne føre et medlemskartotek samt bogholderi, og regnskab, der til enhver tid udviser klubbens drift og økonomiske stilling på overskuelig made.


Klubbens regnskab går fra 1.januar til 31.december. årsregnskabet skaI give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, samt økonomiske stilling, resultat samt underskrift fra revisor, kasserer samt øvrige bestyrelse.


§14. Eksklusion og karantæne:

Bestyrelsen kan i ekstraordinære tilfælde ekskludere eller tildele karantæne til et medlem, som på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter eller på anden måde har skadet foreningens ry, herunder i form af racisme, vold og homofobi.


§15. Diverse:

Underafdelinger af FC Helsingør fodboldfans er til enhver tid underlagt bestyrelsens beslutning.


Medlemmer, som ønsker forslag behandlet pa bestyrelsesmøder, indgiver disse skriftligt til et bestyrelsesmedlem.


§16. Tegningsret og hæftelse:

Formand, kasserer samt sekretær har tegningsret i foreningen.


Klubben kan ikke fortage køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optage Iån.


Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen og har ikke krav på nogen del af formuen eller udbytte af nogen art.


§17. Foreningens ophør.

Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på hinanden to følgende og i det anliggende indkaldte ekstraordinære generalforsamlinger.


De skaI holdes med mindst en måneds mellemrum. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens likvide midler FC Helsingørs ungdomsholdCEMENTEN

FC Helsingør fanzine


KRONBORGS DRENGE

Stemningsfraktion


HELSINGØR FANPODCAST

Fanpodcast på Cementen


HELSINGØR FODBOLDHISTORIE

Historie og statistik

FC Helsingør Fodboldfans, 3000 Helsingør, Danmark

Følg os på Facebook

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes FC Helsingør Fodboldfans